Pri prevode podielov je podielnik povinný postupovať v súlade s platnými zákonnými normami, okrem iného aj:

  • Zákonom o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z.z.,
  • Zmluvou o pozemkovom spoločenstve,
  • Stanovami spoločenstva.

V skratke upozorňujeme hlavne na:

(§2 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z.z.)

Pri prevode a prechode podielu na spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2000 m2; zlúčením podielov môže vzniknúť podiel, ktorému zodpovedá výmera menšia než 2000 m2.

Pri prevode podielu na spoločnej nehnuteľnosti na iného člena spoločenstva nemusí vlastník ponúknuť prevádzaný podiel ostatným vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti.

(§9 ods. 8 zákona č. 97/2013 Z.z.)

Ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti prevádza spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu, je povinný ho ponúknuť ostatným vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti; podiel možno ponúknuť prostredníctvom výboru (ak sa vlastník rozhodne nevyužiť túto možnosť, „bude povinný ponúkať svoj podiel ostatným spoluvlastníkom samostatne na vlastné náklady“ – usmernenie Mgr. M. Illáša z legislatívneho odboru Ministerstva pôdohospodárstva). Ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov alebo v ich mene spoločenstvo, podľa §9 ods.10, možno ho previesť tretej osobe, (podľa článku 4.13 stanov) nie však za výhodnejších podmienok, než ktoré ponúkol ostatným členom spoločenstva.

(§14 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z.z.)

... . Ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti ponúka svoj podiel prostredníctvom výboru, podľa §9 ods.8 ..., výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia.

Okrem samostatnej preukázateľnej ponuky (všetkým) ostatným spoluvlastníkom na prevod podielov na spoločnej nehnuteľnosti, sa ponukou na prevod ostatným vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti (podľa čl. 4.14. Stanov) rozumie verejné oznámenie ponuky na zhromaždení podielnikov a následné umiestnenie ponuky po dobu 60 dní na webovej stránke spoločenstva a na informačnej tabuli v sídle spoločenstva.

Ponuka podielov na predaj zverejnená na zasadnutí zhromaždenia v dňoch 6.5.2018 a 16.5.2018

Dole uvedení podielnici na základe Zákona o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z.z., v súlade s §9, ods.7 ponúkajú prostredníctvom výboru svoje spoluvlastnícke podiely na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti. Výbor v súlade s §14, ods.1 túto informáciu uviedol v programe zasadnutia zhromaždenia na pozvánke na zasadnutie zhromaždenia, odoslanej všetkým podielnikom. O jednotlivých ponukách podielov na predaj boli podielnici podrobne informovaní na čiastkových schôdzach zasadnutia zhromaždenia v dňoch 6. mája 2018 a 16. mája 2018.

Podielnik Dugová Viera ponúka na predaj nasledovný spoluvlastnícky podiel:

Kataster LV Číslo vlastníka Výmera - m2 Čitateľ Menovateľ
Námestovské Pilsko 2 113 2788,78 390 999999
Námestovo 2003 232 1639,37 390 999999
Sihelné 2334 113 1,89 390 999999
Oravské Veselé 4262 113 26,95 390 999999

Celková výmera podielov na predaj: 4 456,99 m2

Ponuka na predaj oznámená e-mailom 17.6.2016
mobil: 0907 240567
e-mail: oraviera@centrum.sk


Podielnik Karmažínová Marta ponúka na predaj nasledovný spoluvlastnícky podiel:

Kataster LV Číslo vlastníka Výmera - m2 Čitateľ Menovateľ
Námestovské Pilsko 2 1022 16 754,12 2343 999999
Námestovo 2003 1417 9848,85 2343 999999
Sihelné 2334 1018 11,34 2343 999999
Oravské Veselé 4262 1018 161,92 2343 999999

Celková výmera podielov na predaj: 26 776,22 m2

Ponuka na predaj oznámená listom 9.1.2016
mobil: 0905 138062


Podielnik Kucharcová Eva ponúka na predaj nasledovný spoluvlastnícky podiel:

Kataster LV Číslo vlastníka Výmera - m2 Čitateľ Menovateľ
Námestovské Pilsko 2 1067 2788,78 390 999999
Námestovo 2003 1462 4922,32 1171 999999
Sihelné 2334 1061 1,89 390 999999
Oravské Veselé 4262 1061 26,95 390 999999

Celková výmera podielov na predaj: 7 739,94 m2

Ponuka na predaj oznámená e-mailom 2.5.2016
mobil: 0905 902249


Podielnik MUDr. Sunega Ivan ponúka na predaj nasledovný spoluvlastnícky podiel:

Kataster LV Číslo vlastníka Výmera - m2 Čitateľ Menovateľ
Námestovské Pilsko 2 496 8373,48 1171 999999
Námestovo 2003 815 4922,32 1171 999999
Sihelné 2334 496 5,67 1171 999999
Námestovo 3568 191 1,55 585 999999
Námestovo 3569 191 189,33 585 999999
Oravské Veselé 4262 496 80,92 1171 999999

Celková výmera podielov na predaj: 13 573,28 m2

Ponuka na predaj oznámená e-mailom 6.4.2017
mobil: 0908 462230
e-mail: topsun@topolcany.net


Podielnik Jadroň Ľudvík ponúka na predaj nasledovný spoluvlastnícky podiel:

Kataster LV Číslo vlastníka Výmera - m2 Čitateľ Menovateľ
Námestovské Pilsko 1 422 6698,66 4432 999999
Námestovské Pilsko 2 937 31691,96 4432 999999
Námestovo 2003 1333 18630,00 4432 999999
Sihelné 2334 933 21,44 4432 999999
Námestovo 3568 430 11,76 4432 999999
Námestovo 3569 432 1434,35 4432 999999
Oravské Veselé 4262 933 306,28 4432 999999

Celková výmera podielov na predaj: 58 794,45 m2

mobil: 0917 168632


Podielnik Kolníková Mária ponúka na predaj nasledovný spoluvlastnícky podiel:

Kataster LV Číslo vlastníka Výmera - m2 Čitateľ Menovateľ
Námestovské Pilsko 1 552 2011,21 20 15030
Námestovské Pilsko 2 415 10132,56 1417 999999
Námestovo 2003 680 5956,39 1417 999999
Sihelné 2334 415 6,86 1417 999999
Námestovo 3568 547 9,38 3535 999999
Námestovo 3569 549 1144,03 3535 999999
Oravské Veselé 4262 415 97,92 1417 999999

Celková výmera podielov na predaj: 19 358,35 m2

Ponuka na predaj oznámená listom 16.4.2018

mobil: 0904 507606

Ponuka podielov na predaj zverejnená na zasadnutí zhromaždenia v dňoch 7.5.2017 a 16.5.2017