Vyplácanie podielov za r. 2023

Vážení členovia spoločenstva,

podiely schválené valným zhromaždením na čiastkových schôdzach v dňoch 5.5.2024 a 15.5.2024
boli vyplatené dňa 5.6.2024 na Vaše bankové účty,
a tiež zaslané prostredníctvom Slovenskej pošty, kde lehota na prevzatie je 30 dni.Nevyplatené podiely

k 31.12.2023 evidujeme nevyplatené podiely z minulých období 80 podielnikom, ktorých nevieme identifikovať, alebo ktorým sa Slovenskej pošte z rôznych dôvodov nepodarilo podiely doručiť. O nevyplatených podieloch sa informujte u účtovníčky na tel. čísle 043/5522205, alebo 0917 552864.

Ďakujeme za porozumenie.

Lesopestovateľská činnosť

Činnosť orgánov spoločenstva

Zhromaždenie

V dňoch 14.5.2023 a 24.5.2023 sa v priestoroch Urbárskeho domu konalo valné zhromaždenie podielnikov formou čiastkových schôdzi ... sumárna zápisnica.

V dňoch 26.6.2022 a 6.7.2022 sa v priestoroch Urbárskeho domu konalo valné zhromaždenie podielnikov formou čiastkových schôdzi ... sumárna zápisnica.

V dňoch 27.6.2021 a 7.7.2021 sa v priestoroch Urbárskeho domu konalo valné zhromaždenie podielnikov formou čiastkových schôdzi ... sumárna zápisnica.

V dňoch 27.9.2020 a 7.10.2020 sa po obmedzeniach spôsobených koranavírusom konalo v priestoroch Urbárskeho domu valné zhromaždenie podielnikov formou čiastkových schôdzi ... sumárna zápisnica.

V dňoch 5.5.2019 a 28.5.2019 sa v priestoroch Urbárskeho domu konalo valné zhromaždenie podielnikov formou čiastkových schôdzi ... sumárna zápisnica.

V dňoch 6.5.2018 a 16.5.2018 sa v priestoroch Urbárskeho domu konalo valné zhromaždenie podielnikov formou čiastkových schôdzi ... výpis zo sumárnej zápisnice.

V dňoch 7.5.2017 a 16.5.2017 sa v priestoroch Urbárskeho domu konalo valné zhromaždenie podielnikov formou čiastkových schôdzi ... výpis zo sumárnej zápisnice.

24.4.2016 a 26.4.2016 - sa konalo zasadnutie valného zhromaždenia formou čiastkových schôdzi. Zápisnicu zo zasadnutia si môžu členovia spoločenstva pozrieť v kancelárií Urbáru v Námestove. Prinášame Vám skrátený výpis z tejto zápisnice ... výpis zo zápisnice.

Výbor

17.4.2024 - 14. zasadnutie: žiadosť o právo prejazdu k stavbe RD, návrh nákupnej ceny podielov urbáru, zmena kultúry pôdy na lesné pozemky, návrh na schválenie hospodárskeho výsledku a rozdelenia zisku ... výpis zo zápisnice.

20.3.2024 - 13. zasadnutie: info o dotácií na nákup nového terenného vozidla, príprava valného zhromaždenia 2024 ... výpis zo zápisnice.

21.2.2024 - 12. zasadnutie: správa o lesníckej činnosti za r. 2023, ekonomické výsledky urbáru za r. 2023, schválenie príjemcov 1 % z daní, príprava VZ 2024 - predbežný návrh termínov ... výpis zo zápisnice.

31.1.2024 - 11. zasadnutie: rokovanie s právnym zástupcom urbáru, nákup nového notebooku pre predsedu, schválenie sponzorských darov ... výpis zo zápisnice.

19.1.2024 - 10. zasadnutie: rokovanie výboru so zástupcami SKI-GRÚNIKY s.r.o. ohľadne neoprávneného úžívania neprenajatých pozemkov pri prevádzkovaní lyžiarského strediska ... výpis zo zápisnice.

11.1.2024 - 9. zasadnutie: info o výzve získať finančné prostriedky na nákup auta, zníženie rizika pri zabezpečení ochrany neprenajatého majetku voči nezákonnému užívaniu spoločnosťou SKI-GRÚNIKY s.r.o., žiadosti o prenájom pozemkov ... výpis zo zápisnice.

14.12.2023 - 8. zasadnutie: hospodárenie v lesoch a hospodársky výsledok od začiatku roka 2023, schválenie odmien, menovanie inventarizačných komisií, diskusia ku nájomcovi SKI-GRÚNIKY s.r.o. ... výpis zo zápisnice.

16.11.2023 - 7. zasadnutie - mimoriadne: prerokovanie návrhu SKI-GRÚNIKY s.r.o. na urovnanie sporu ... výpis zo zápisnice.

10.11.2023 - 6. zasadnutie: hospodársky výsledok k 30.9.2023, schválenie ponuky na termínovaný vklad voľných finančných prostriedkov, podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok ... výpis zo zápisnice.

12.10.2023 - 5. zasadnutie v teréne: fyzická inventúra zásob dreva na skladoch, obhliadka stavu ciest a skladov, vyjadrenie k návrhom J. Kornhausera na urovnanie sporov ... výpis zo zápisnice.

31.8.2023 - 4. zasadnutie: ukončenie vypracovania a zaslanie ponuky na zmier vo veci nájmu lyžiarského areálu Grúniky ... výpis zo zápisnice.

24.8.2023 - 3. zasadnutie: vypracovanie ponuky na zmier vo veci nájmu lyžiarského areálu Grúniky, info o výzve na obnovu lesov postihnutých kalamitami ... výpis zo zápisnice.

19.7.2023 - 2. zasadnutie: hospodárenie v lesoch za 1. polrok 2023, hospodársky výsledok za 5 mesiacov r. 2023, info o tlaku na znížovanie predajných cien dreva, rokovanie s právnym zástupcom vo veci Grúnikov, info o potrebe opráv ciest ... výpis zo zápisnice.

8.6.2023 - 1. zasadnutie: voľba predsedu výboru, návrh na rozdelenie časti zisku schváleného zhromaždením pre členov výboru a DR, informácia o prípravných prácach na vyplatenie podielov za r. 2022 ... výpis zo zápisnice.

10.5.2023 - 8. zasadnutie: návrh volebného poriadku na valné zhromaždenie r. 2023, schválenie pohyblivej zložky mzdy zamestnancom a príplatkov živnostníkom, návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky a rozdelenia zisku za r. 2022 ... výpis zo zápisnice.

19.4.2023 - 7. zasadnutie: návšteva redaktora RTVS vo veci lyžiarského strediska Grúniky, príprava žaloby - zneužitie právomoci verejného činiteľa, odoslanie pozvánok na valné zhromaždenie r. 2023 ... výpis zo zápisnice.

22.3.2023 - 6. zasadnutie: aktualizácia systému náležitej starostlivosti, štátny stavebný dohľad na nelegálne stavby na našich pozemkoch, aktualizácia internej smernice, nákup podielov, príprava valného zhromaždenia r. 2023 ... výpis zo zápisnice.

1.2.2023 - 5. zasadnutie: hospodárenie v lesoch a dosiahnutý HV za rok 2022, návšteva redaktora RTVS k areálu Grúniky, neodkladné opatrenie vydané Okresným súdom Námestovo, sťažnosť proti uzneseniu policajta, štátny stavebný dohľad na čierne stavby v areáli Grúniky ... výpis zo zápisnice.

15.12.2022 - 4. zasadnutie: hospodárenie v lesoch a dosiahnutý HV za 11 mesiacov, schválenie odmien, ceny a množstva palivového dreva, info o trestnom oznámeni fy Ski-Grúniky, s.r.o. ... výpis zo zápisnice.

30.11.2022 - 3. zasadnutie: obhliadka hole s vyťaženým drevom v k.ú. Námestovské Pilsko a úsekov opravených lesných ciest a skladov ... výpis zo zápisnice.

27.9.2022 - 2. zasadnutie: hospodárenie v lesoch - II. kvartál 2022, HV k 31.8.2022, konzultácia s právnikom, inventarizačné komisie, zmluvy na odber el. energie ... výpis zo zápisnice.

29.7.2022 - 1. zasadnutie: problematika el. prípojky cez pozemky urbáru k súkromným spoločnostiam, HV za 1. polrok r. 2022, zmena ceny palivového dreva podielnikom ... výpis zo zápisnice.

24.6.2022 - 10. zasadnutie: návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky a rozdelenia zisku, návrh volebného poriadku. Podrobný program a priebeh zasadnutia je v priloženom výpise zo zápisnice.

15.6.2022 - 9. zasadnutie: zmluvy s ťažbármi, odmeny, zhodnotenie právnych služieb, reakcia na list SKI-Grúniky, príprava zhromaždenia - žiadosť o zmenu programu, zmena internej smernice, volebný poriadok. Podrobný program a priebeh zasadnutia je v priloženom výpise zo zápisnice.

19.5.2022 - 8. zasadnutie: príprava zhromaždenia - návrh programu, pozvánka na zhromaždenie, návrh zmluvy s ťažbármi, krádež dreva. Podrobný program a priebeh zasadnutia je v priloženom výpise zo zápisnice.

28.4.2022 - 7. zasadnutie: zhodnotenie 1. kvartálu 2022 - lesnícke práce, ekonomické ukazovatele, právne zastúpenie, termín zhromaždenia 2022. Podrobný program a priebeh zasadnutia je v priloženom výpise zo zápisnice.

18.3.2022 - 6. zasadnutie: náš nový podielnik SKI - Grúniky s.r.o. namiesto usporiadania svojho nájomného vzťahu s urbárom sa rozhodol nás naplno zamestnávať. Podrobný program a priebeh zasadnutia je v priloženom výpise zo zápisnice.

21.1.2022 - 5. zasadnutie: spolupráca s novým právnikom a návrh požiadaviek na právne služby, žiadosť SKI - GRÚNIKY s.r.o. o sprístupnenie všetkých zápisníc. Podrobný program a priebeh zasadnutia je v priloženom výpise zo zápisnice.

15.12.2021 - 4. zasadnutie: výsledky hospodárenia v lesoch a celkový HV za 11. mesiacov, ceny paliva na r. 2022, odoslanie výzvy podielnikovi, podozrivé prevody podielov. Podrobný program a priebeh zasadnutia je v priloženom výpise zo zápisnice.

29.10.2021 - 3. zasadnutie v teréne: všetky sklady v Pilsku a inventarizácia dreva, kontrola stavu lesa, kôrovcovej kalamity, ujatosti stromčekov, stav lesných ciest. Podrobný program a priebeh zasadnutia je v priloženom výpise zo zápisnice.

30.9.2021 - 2. zasadnutie: hospodársky výsledok za 8 mesiacov, odpoveď SKI - GRÚNIKY s.r.o. - nepodpísanie dodatku k zmluve a ďalšie nové požiadavky. Podrobný program a priebeh zasadnutia je v priloženom výpise zo zápisnice.

25.8.2021 - 1. zasadnutie: hospodárenie v lesoch za 2.Q., HV za 7 mesiacov, stav rokovaní o nájomných zmluvách so SKI - GRÚNIKY s.r.o. Podrobný program a priebeh zasadnutia je v priloženom výpise zo zápisnice.

25.6.2021 - 5. zasadnutie: schválenie postupu voči nájomníkovi, plán činnosti na r. 2021, zrieknutie sa odmien výborom a DR za ich činnosť. Podrobný program a priebeh zasadnutia je v priloženom výpise zo zápisnice.

18.6.2021 - 4. zasadnutie: organizácia zhromaždenia, návrh rozdelenia zisku, perspektívy hospodárenia na r. 2021. Podrobný program a priebeh zasadnutia je v priloženom výpise zo zápisnice.

19.5.2021 - 3. zasadnutie: návrh programu a termínu zhromaždenia, zabezpečenie prezentácie zhromaždenia, vývoj cien dreva. Podrobný program a priebeh zasadnutia je v priloženom výpise zo zápisnice.

29.4.2021 - 2. zasadnutie: oprava hlavnej cesty v Pilsku, hospodársky výsledok za 4.Q.2020, celý r. 2020, 1.Q.2021 a perspektívy ďalšieho vývoja. Podrobný program a priebeh zasadnutia je v priloženom výpise zo zápisnice.

10.12.2020 - 1. zasadnutie: hospodárenie v lesoch za 3.Q.2021, predbežný HV r. 2020, podnet na GP, ceny palivového dreva na r. 2021. Podrobný program a priebeh zasadnutia je v priloženom výpise zo zápisnice.

25.9.2020 - sa uskutočnilo 10. zasadnutie výboru opäť k príprave zhromaždenia podielníkov. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

9.9.2020 - sa uskutočnilo 9. zasadnutie výboru k príprave zhromaždenia podielníkov. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

5.8.2020 - sa uskutočnilo 8. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

14.5.2020 - sa po dlhšej prestávke spôsobenej obmedzeniami v súvislosti s koronavírusom uskutočnilo 7. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

30.1.2020 - sa uskutočnilo 6. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

10.12.2019 - sa uskutočnilo 5. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

24.10.2019 - sa uskutočnilo 4. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

8.10.2019 - sa uskutočnilo v teréne 3. zasadnutie výboru - kontrola stavu porastov, ciest a skladov. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

1.8.2019 - sa uskutočnilo 2. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

14.5.2019 - sa uskutočnilo 1. zasadnutie výboru po Zhromaždení podielníkov dňa 5.5.2019. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

28.3.2019 - sa uskutočnilo 11. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

12.3.2019 - sa uskutočnilo 10. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

24.1.2019 - sa uskutočnilo 9. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

18.12.2018 - sa uskutočnilo 8. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

4.12.2018 - sa uskutočnilo 7. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

6.11.2018 - sa uskutočnilo v teréne 6. zasadnutie výboru - kontrola stavu porastov, ciest a skladov. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

30.10.2018 - sa uskutočnilo v teréne 5. zasadnutie výboru - kontrola stavu porastov, ciest a skladov. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

2.10.2018 - sa uskutočnilo 4. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

16.8.2018 - sa uskutočnilo v teréne 3. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

1.8.2018 - sa uskutočnilo 2. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

22.5.2018 - sa uskutočnilo 1. zasadnutie výboru po Zhromaždení podielníkov v dňoch 6.5. a 16.5.2018, kde prebehla voľba predsedu spoločenstva a podpredsedu výboru ... výpis zo zápisnice.

13.3.2018 - sa uskutočnilo 9. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

25.1.2018 - sa uskutočnilo 8. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

19.12.2017 - sa uskutočnilo 7. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

6.12.2017 - sa uskutočnilo 6. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

24.10.2017 - sa uskutočnilo 5. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

29.9.2017 - sa uskutočnilo 4. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

20.9.2017 - sa uskutočnilo 3. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

19.7.2017 - sa uskutočnilo 2. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

20.6.2017 - sa uskutočnilo 1. zasadnutie výboru po Zhromaždení podielníkov v dňoch 7.5. a 16.5.2017. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

20.4.2017 - sa uskutočnilo 14. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

29.3.2017 - sa uskutočnilo 13. zasadnutie výboru, na ktorom sa schválil program zasadnutia zhromaždenia. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

23.3.2017 - sa uskutočnilo 12. zasadnutie výboru, na ktorom sa prejednával program zasadnutia zhromaždenia. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

27.2.2017 - sa uskutočnilo 11. zasadnutie výboru s dôrazom na prípravu zasadnutia zhromaždenia. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

30.1.2017 - sa uskutočnilo 10. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

20.12.2016 - sa v predvianočnej atmosfére uskutočnilo 9. pracovné zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

29.11.2016 - sa uskutočnilo 8. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

20.10.2016 - sa uskutočnilo 7. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

27.9.2016 - sa uskutočnilo 6. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

13.9.2016 - sa tentoraz zišiel výbor v teréne na svojom 5. zasadnutí. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

6.9.2016 - sa uskutočnilo 4. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

26.7.2016 - sa uskutočnilo 3. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

19.7.2016 - sa zišiel výbor na svojom 2. zasadnutí. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

14.6.2016 - sa zišiel výbor na svojom 1. zasadnutí za účasti členov dozornej rady. Program zasadnutia a skrátený výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

Dozorná rada

4.4.2024 - kontrola faktúr a pokladničných dokladov vykonaná dňa 4.4.2024 ... zápis z činnosti.

2.1.2024 - kontrola faktúr a pokladničných dokladov vykonaná v dňoch 6.12.2023 a 2.1.2024 ... zápis z činnosti.

8.11.2023 - kontrola faktúr a pokladničných dokladov vykonaná dňa 8.11.2023 ... zápis z činnosti.

29.9.2023 - kontrola faktúr a pokladničných dokladov vykonaná dňa 29.9.2023 ... zápis z činnosti.

21.7.2023 - kontrola výžinu a zalesňovania v lokalite Magura a Skalka ... zápis z činnosti.

14.7.2023 - kontrola výžinu, zalesňovania v lokalite Pilsko a stavu lesa po ťažbe ... zápis z činnosti.

8.6.2023 - ustanovujúce zasadnutie DR - voľba predsedu DR ... zápis z činnosti.

25.4.2023 - kontrola faktúr, pokladničných dokladov a odmeňovania vykonaná dňa 25.4.2023 ... zápis z činnosti.

2.1.2023 - kontrola faktúr a pokladničných dokladov vykonaná v dňoch 16.11.2022 a 2.1.2023 ... zápis z činnosti.

22.9.2022 - kontrola faktúr a pokladničných dokladov vykonaná dňa 22.9.2022 ... zápis z činnosti.

3.8.2022 - dňa 29.7.2022 kontrola zalesňovania v lokalite Pilsko a stavu lesa po ťažbe ... zápis z činnosti.

1.6.2022 - kontrola faktúr a pokladničných dokladov vykonaná v dňoch 4.4.2022 a 1.6.2022 ... zápis z činnosti.

10.5.2022 - kontrola v dňoch 1.5.2022 a 9.5.2022 v lokalite Magura - Hoľa Jelení potok po vykonanej ťažbe ... zápis z činnosti.

13.3.2022 - kontrola porastu v lokalite Skalka po vykonanej ťažbe ... zápis z činnosti.

23.2.2022 - kontrola faktúr a pokladničných dokladov evidovaných do konca roka 2021 a začiatkom roka 2022... zápis z činnosti.

8.12.2021 - v dňoch 29.10.2021 a 8.12.2021 kontrola faktúr a pokladničných dokladov ... zápis z činnosti.

13.8.2021 - v dňoch 9.8.2021 a 13.8.2021 kontrola stavu lesných porastov, mladých stromčekov a výsadby v lokalitách ... zápis z činnosti.

6.8.2021 - kontrola faktúr a pokladničných dokladov ... zápis z činnosti.

4.6.2021 - kontrola faktúr a pokladničných dokladov ... zápis z činnosti.

11.3.2021 - kontrola faktúr a pokladničných dokladov ... zápis z činnosti.

7.1.2021 - kontrola faktúr a pokladničných dokladov ... zápis z činnosti.

25.11.2020 - kontrola stavu porastov v lokalite Kurcinovka a Zavahanov... zápis z činnosti.

14.8.2020 - kontrola lesopestovateľských prác v lokalite Námestovské Pilsko... zápis z činnosti.

27.7.2020 - kontrola predaja dreva zo skladov v oblasti Námestovo... zápis z kontroly.

10.7.2020 - kontrola stavu zalesňovania porastov z roku 2020 a stavu skladov v lokalite Pilsko... zápis z činnosti.

8.7.2020 - kontrola faktúr a pokladničných dokladov ... zápis z činnosti.

28.6.2020 - kontrola stavu dreva na skladoch v lokalite Námestovské Pilsko ... zápis z činnosti.

7.5.2020 - kontrola stavu zalesňovania porastov v lokalite Spolno, Belkovka, Skalka ... zápis z činnosti.

28.2.2020 - kontrola faktúr a pokladničných dokladov ... zápis z činnosti.

25.2.2020 - v dňoch 7.1.2020 a 25.2.2020 kontrola dodávateľských a odberateľských faktúr a príjmových a výdajových pokladničných dokladov ... zápis z činnosti.

26.11.2019 - kontrola faktúr a pokladničných dokladov ... zápis z činnosti.

11.11.2019 - kontrola vykonaných zemných prác v lokalite Skalka, Zavahanov a Pilsko... zápis z činnosti.

30.10.2019 - v dňoch 17.9.2019 a 30.10.2019 kontrola dodávateľských a odberateľských faktúr a príjmových a výdajových pokladničných dokladov ... zápis z činnosti.

25.7.2019 - kontrola stavu zalesňovania porastov v Námestovskej oblasti a v lokalite Pilsko... zápis z činnosti.

12.7.2019 - kontrola faktúr, pokladničných dokladov a inventarizácia pokladničnej hotovosti ... zápis z činnosti.

25.6.2019 - kontrola skladov dreva, stav porastov a kvalita zakoreňovania mladých stromčekov ... zápis z činnosti.

19.6.2019 - kontrola skladov dreva, stav porastov a kvalita zakoreňovania mladých stromčekov ... zápis z činnosti.

31.5.2019 - zmena predsedu Dozornej rady ... zápis z činnosti.

23.4.2019 - v dňoch 18.3.2019 a 23.4.2019 kontrola dodávateľských a odberateľských faktúr a príjmových a výdajových pokladničných dokladov ... zápis z činnosti.

7.1.2019 - v dňoch 13.12.2018 a 7.1.2019 kontrola dodávateľských a odberateľských faktúr a príjmových a výdajových pokladničných dokladov ... zápis z činnosti.

3.12.2018 - kontrola stavu neuhradených pohľadávok k 3.12.2018 ... zápis z činnosti.

6.11.2018 - kontrola prevedených zemných prác pri oprave skladov dreva v námestovskej oblasti a v oblasti Námestovské Pilsko ... zápis z činnosti.

7.10.2018 - v dňoch 6.9.2018 a 7.10.2018 kontrola dodávateľských a odberateľských faktúr a príjmových a výdajových pokladničných dokladov ... zápis z činnosti.

28.8.2018 - kontrola stavu skladov v námestovskej oblasti a v oblasti Námestovské Pilsko, tiež obhliadka lesného porastu ... zápis z činnosti.

27.7.2018 - v oblasti Námestovské Pilsko kontrola stavu skladov na skládkach, stav lesného porastu a tiež obhliadka lesnej škôlky ... zápis z činnosti.

20.7.2018 - kontrola stavu skladov a lesných porastov v námestovskej oblasti ... zápis z činnosti.

18.7.2018 - kontrola príjmových a výdajových pokladničných dokladov a zhodnotenie stavu vývoja ekonomiky ... zápis z činnosti.

10.7.2018 - kontrola dodávateľských a odberateľských faktúr ... zápis z činnosti.

22.5.2018 - sa konalo prvé zasadnutie DR v novom zložení po zhromaždení podielnikov. Prebehla voľba predsedu DR a stanovil sa plán činnosti na celé funkčné obdobie ... zápis z činnosti.

2.5.2018 - v dňoch 30.4.2018 a 2.5.2018 kontrola pokladničných dokladov, dodávateľských a odberateľských faktúr a evidencia vyťaženého a predaného dreva ... zápis z činnosti.

19.4.2018 - kontrola predaja dreva v dňoch 21.2.2018 a 19.4.2018... zápis z činnosti.

16.1.2018 - kontrola pokladničných dokladov, dodávateľských a odberateľských faktúr ... zápis z činnosti.

2.11.2017 - kontrola pokladničných dokladov, dodávateľských a odberateľských faktúr ... zápis z činnosti.

19.10.2017 - kontrola mzdovej dokumentácie - pracovné zmluvy, výpočet miezd, ... zápis z činnosti.

22.8.2017 - kontrola skladov v oblasti Námestovské Pilsko... zápis z činnosti.

24.7.2017 - kontrola porastov v oblasti Námestovské Pilsko... zápis z činnosti.

17.7.2017 - kontrola porastov v námestovskej oblasti ... zápis z činnosti.

10.7.2017 - kontrola skládok dreva v námestovskej oblasti ... zápis z činnosti.

31.5.2017 - kontrola pokladničných dokladov, dodávateľských a odberateľských faktúr ... zápis z činnosti.

27.4.2017 - kontrola príjmových a výdajových pokladničných dokladov, kontrola dodávateľských a odberateľských faktúr ... zápis z činnosti.

19.4.2017 - príprava správy o činnosti Dozornej rady za rok 2016 pre zasadnutie Zhromaždenia v dňoch 7.5. a 16.5.2017 ... zápis z činnosti.

23.1.2017 - kontrola dodávateľských a odberateľských faktúr, kontrola príjmových a výdajových pokladničných dokladov ... zápis z činnosti.

12.12.2016 - vyhotovenie inventarizáčneho zápisu z fyzickej inventúry dreva vykonanej dňa 11.11.2016 na jednotlivých skládkach dreva ... zápis z činnosti.

15.11.2016 - kontrola všetkých dodávateľských a odberateľských faktúr, kontrola kvalifikačných preukazov pilčíkov, evidencia úžitkového a palivového dreva z faktúr ... zápis z činnosti.

3.11.2016 - dozorná rada dopracovala interné predpisy urbárneho spoločenstva. Došlo tiež k dohode o postupe pri inventarizácii dreva na jednotlivých skládkach s ohľadom na nepriaznivé počasie ... zápis z činnosti.

17.10.2016 - inventúra pokladničnej hotovosti a archivácia dokladov týkajúcich sa reštitúčnych nárokov členov spoločenstva od r. 1998, ich časové zatriedenie a vypracovanie prehľadu ... zápis z činnosti.

11.10.2016 - kontrola dodávateľských a odberateľských faktúr ... zápis z kontroly.

08.09.2016 - kontrola príjmových a výdajových pokladničných dokladov ... výsledok kontroly.

12.08.2016 - obhliadka skladov dreva a kontrola pri výdaji dreva zo skladu v Belkovke ... zápis z 1.7.2016, 27.7.2016, 12.8.2016, 24.8.2016.