Volenými orgánmi spoločenstva podľa zákona č. 97/2013 Z.z. sú výbor, dozorná rada a iné orgány spoločenstva zriadené zmluvou o spoločenstve. Výbor má mať najmenej päť členov a dozorná rada najmenej troch členov.

Zmluvou o pozemkovom spoločenstve prijatou zhromaždením dňa 19.5.2014 boli v Čl. IV určené ako orgány spoločenstva výbor, ktorý má sedem členov a dozorná rada, ktorá má troch členov.

Výbor:

Predseda spoločenstva:
Mgr. Milan Uhliarik
Poverený člen výboru:
Martin Jankuliak
Členovia výboru:
František Bolek
Ing. Marián Kaššay
Milan Šurin

Dozorná rada:

Predseda dozornej rady:
PaedDr. Vladimír Viluda
Členovia dozornej rady:
Marta Adamiková
Ing. Etela Sečová

Náhradník:
Michal Mičuda

Pracovné funkcie:

Ekonóm:
Ing. Melánia Kaššayová

Odborný lesný hospodár:
Ing. Peter Huraj

Lesníci:
Ing. Ján Lukačovič - pre oblasť Pilsko
Ing. Peter Briššák - pre oblasť Námestovo