Pri prevode podielov je podielnik povinný postupovať v súlade s platnými zákonnými normami, okrem iného aj:

  • Zákonom o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z.z.,
  • Zmluvou o pozemkovom spoločenstve,
  • Stanovami spoločenstva.

V skratke upozorňujeme hlavne na:

(§2 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z.z.)

Pri prevode a prechode podielu na spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2000 m2; zlúčením podielov môže vzniknúť podiel, ktorému zodpovedá výmera menšia než 2000 m2.

Pri prevode podielu na spoločnej nehnuteľnosti na iného člena spoločenstva nemusí vlastník ponúknuť prevádzaný podiel ostatným vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti.

(§9 ods. 8 zákona č. 97/2013 Z.z.)

Ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti prevádza spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu, je povinný ho ponúknuť ostatným vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti; podiel možno ponúknuť prostredníctvom výboru (ak sa vlastník rozhodne nevyužiť túto možnosť, „bude povinný ponúkať svoj podiel ostatným spoluvlastníkom samostatne na vlastné náklady“ – usmernenie Mgr. M. Illáša z legislatívneho odboru Ministerstva pôdohospodárstva). Ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov alebo v ich mene spoločenstvo, podľa §9 ods.10, možno ho previesť tretej osobe, (podľa článku 4.13 stanov) nie však za výhodnejších podmienok, než ktoré ponúkol ostatným členom spoločenstva.

Preto je dôležité, aby zverejnená ponuka obsahovala aj cenu. Podiely ponúknuté bez oznámenia ceny, až do oznámenia ceny ostatným vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti, je možne predať iba vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti.

Ak by sa podielnik časom rozhodol znížiť cenu, ktorá bola na zhromaždení oznámená všetkým podielnikom, jedná sa o novú ponuku, ktorú je ponúkajúci povinný opäť oznámiť všetkým podielnikom. Preto vo vlastnom záujme dobre zvážte výšku ponúknutej ceny, ktorú nie je možné jednoducho znížiť, ale ktorú však naopak je možné zvyšovať v závislosti od záujmu prípadných kupcov.

(§14 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z.z.)

... . Ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti ponúka svoj podiel prostredníctvom výboru, podľa §9 ods.8 ..., výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia.

Okrem samostatnej preukázateľnej ponuky (všetkým) ostatným spoluvlastníkom na prevod podielov na spoločnej nehnuteľnosti, sa ponukou na prevod ostatným vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti (podľa čl. 4.14. Stanov) rozumie verejné oznámenie ponuky na zhromaždení podielnikov a následné umiestnenie ponuky po dobu 60 dní na webovej stránke spoločenstva a na informačnej tabuli v sídle spoločenstva.

Ponuka podielov na predaj zverejnená na zasadnutí zhromaždenia v dňoch 27.6.2021 a 7.7.2021

Dole uvedení podielnici na základe zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách ponúkajú na predaj svoje podiely ostatným vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti. Výbor v súlade s § 14, ods. 1 túto informáciu uviedol v programe zasadnutia zhromaždenia na pozvánke na zhromaždenie odoslanej všetkým podielnikom, o ponuke následne informoval na čiastkových schôdzach zhromaždenia v dňoch 27.6.2021 a 7.7.2021.

Ponuka podielov na predaj zverejnená na zasadnutí zhromaždenia v dňoch 27.9.2020 a 7.10.2020

Dole uvedení podielnici na základe zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách ponúkajú na predaj svoje podiely ostatným vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti. Výbor v súlade s § 14, ods. 1 túto informáciu uviedol v programe zasadnutia zhromaždenia na pozvánke na zhromaždenie odoslanej všetkým podielnikom, o ponuke následne informoval na čiastkových schôdzach zhromaždenia v dňoch 27.9.2020 a 7.10.2020.

Ponuka podielov na predaj zverejnená na zasadnutí zhromaždenia v dňoch 5.5.2019 a 28.5.2019

Dole uvedení podielnici na základe zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách ponúkajú na predaj svoje podiely ostatným vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti. Výbor v súlade s § 14, ods. 1 túto informáciu uviedol v programe zasadnutia zhromaždenia na pozvánke na zhromaždenie odoslanej všetkým podielnikom, o ponuke následne informoval na čiastkových schôdzach zhromaždenia v dňoch 5.5.2019 a 28.5.2019.